هرچقدرازبافت لطیف وسبک این کیک بگم کم گفتم .فوق العاده خوشمزه ولطیفه.
دستور تهیه سمیه شعبان نژاد عزیز
نوش جان