امیدوارم که درست کنید و لذتشو ببرید .
دستور تهیه معصومه هاشمی عزیز
نوش جان