این مقدار دو عدد پيتزا گل مي دهد.
دستور تهیه نیره سلمانی عزیز
نوش جان