با تشكر از استاد عزيزم بابا رحيمي
دستور تهیه كميله عیدانی عزیز
نوش جان