این دستور مامان گلم بود برای سلامتیش دعا کنید.
دستور تهیه محبوبه رستمی عزیز
نوش جان