این کیک خیلی خوشمزه وشیکه امیدوارم درست کنیر ولذت ببرید.
دستور تهیه محبوبه رستمی عزیز
نوش جان