سوپی کاملا خوشمزه و مقوی .
دستور تهیه نیره سلمانی عزیز
نوش جان