این سالاد خیلی خوشمزه است .
تهیه رویا اژدری عزیز
نوش جان