اين سالاد خيلي خوشمزه پاییزی بسيار ساده مي باشد.
دستور مهام عقیل زاده عزیز
نوش جان