اين مدل سالاد الويه مناسب مهماني هاي عصرانه و تولد است .
دستور تهیه شعله حسینی
نوش جان