با دستور دوست عزیزم مینا رنجبر
خورشت بسیار بسیار خوشمزه .
تهیه رویا اژدری عزیز
نوش جان