این ترشی حتما باید در یخچال نگهداری شود.
دستور تهیه افسون کریمی عزیز
نوش جان