اقرار میکنم که خیلی خوشمزه شد مخصوصا اگر با سس کچاپ میل شود.
دستور تهیه رویا اژدری عزیز
نوش جان